Историјат

Основна школа „Растко Немањић“ у Дежеви, почела је са радом школске 1923/1924. године и до 1954. године ради као основна школа (четвороразредна). Школске 1954/1955. године па даље је потпуна основна школа (осмразредна).

Од 1923/24.  до 1980. године ради под називом „Основна школа у Дежеви“ (школске 1957/1958 год. као матична школа (осмразредна)) у Дежеви са одвојеним одељењима у Косурићу и Тушимљи. Затим школске 1959/1960. године као матична осморазредна школа у Дежеви са седам издвојених одељења, а пред крај 1968. године са десет издвојених одељења. Назив школе се 1980. године мења у ОШ „Александар Стојановић – Лесо“ у Дежеви, а од 2016. године у ОШ „Растко Немањић“ и под овом називом сада ради.

Школа у Постењу (са издвојеним одељењима Грађановићи, Бања и Завод Бања) је 18.03.1983. године припојена школи у Дежеви. Школа у Грађановићу престала је са радом 1983. године. Школа је основана решењем бр. 1527/1 од 1962. године и уписана је у Краљеву под решењу бр. УС 333/73. од 14.02.1974. године регистрациони лист бр. 456.

Школска мрежа је веома разграната и обухвата територију четири месне заједнице: Дежева, Шароње, Постење и Врановина. Школа има тренутно 8 одвојених одјељења (2018. године) и то: Постење, Бања, Завод Бања, Ковачево, Кузмичево, Витош, Врановина и Шароње. У Дежеви, Постењу и Шароњама и Заводу Новопазарска Бања су потпуне основне школе. У Заводу Новопазарска Бања, васпитно-образовни рад обавља се са ученицима ометеним у телесном развоју (дистрофичари).

Издвојена одељења су доста удаљена од матичне школе у Дежеви и то:

Ковачево 4,5 км,
Шароње 6,5 км,
Кузмичево 9,5 км,
Врановина 4 км,
Постење 9 км,
Завод Новопазарска Бања 11 км,
Витош 10 км.

И поред тога што обухвата велику територију, школа се суочава са страгнацијом – смањењем броја ученика у већини школских места.

______________________________________________________________________________

English translation:

Elementary school „Rastko Nemanjic“ in Dezeva, started working in the year of 1923/1924. The schools network is very extensive and covers the territory of four local communities.

By the decision no. 1527/1 school was founded and can be found in the register of primary schools in Serbia.

The school has over 70 employees and more than 1000 students. In terms of modernization, the school is equipped with computer hardware, server, high-speed internet, video surveillance, digital textbooks and a diary.

Also the school as well has 3 cabinets for the study of information technologies and its own website.