Материјално-технички услови


Сва школска места се греју се на чврста горива – дрва.


Сви постојећи објекти су припремљени за почетак школске године.


У свим школским местима је на време извршено кречење и уређивање школских просторија.


Просторни услови за рад су веома повољни, с обзиром да је мали број ученика.


Школа поседује ограђена и асфалтирана дворишта.


Настава се одвија у класичним учионицама осим наставе информатике и рачунарства који се одвија у кабинету за информатику (У Дежеви, Постењу и Шароњама).


Набавка наставних средстава је стални задатак школе и њихова набавка зависиће од финансијских могућности.